کاشت درخت

هرمد یکی از مهمترین اقداماتی که برای محیط زیست مفید است را کاشت درخت می داند