حضور در همایش ارمنستان

هرمد سعی دارد با حضور در همایش های ملی و بین المللی و معرفی خود، دامنه فعالیت گسترده تری برای خود تعریف کند